Executives

Executive Chairman
 • Takayuki Kitaoka
President
 • Shuzo Hikida
Executive Vice President
 • Akira Makado
Senior Managing Director
 • Chiaki Osone
 • Kenji Horiuchi
 • Fumikazu Tatsumi
Director
 • Josaku Yanai
 • Masakazu Kawamura
Audit & Supervisory Board Member
 • Shinichi Ueda
 • Kenji Endo
 • Tetsuya Asano
Senior Managing Executive Officer
 • Naoto Imasato
 • Takeshi Miyashita
 • Masamitsu Iinuma
Managing Executive Officer
 • Shoichiro Taniguchi
 • Saburo Kato
 • Komei Yamaguchi
 • Atsuya Muto
 • Hitoshi Fujiyama
 • Akihiro Takemura
 • Tomohide Suzuki
 • Hirokazu Morita
Executive Officer
 • Naohiro Kuchiki
 • Yasuo Sato
 • Osamu Kimizuka
 • Tomoko Fukuyama
 • Masaki Hirokawa
 • Mutsumi Ariga
 • Hiroshi Takahashi
Grand Executive Fellow
 • Katsuya Hirai
Executive Fellow
 • Shuichi Kuwano
Executive Fellow
 • Manabu Yano