Executives

President
 • Takayuki Kitaoka
Executive Vice President
 • Shuzo Hikida
 • Akira Makado
Senior Managing Director
 • Kenzo Makino
 • Yukio Nakamori
 • Chihiro Osone
Director
 • Josaku Yanai
 • Masakazu Kawamura
Audit & Supervisory Board Member
 • Shinichi Ueda
 • Kenji Endo
 • Tetsuya Asano
Senior Managing Executive Officer
 • Naoto Imasato
 • Takeshi Miyashita
 • Akira Igarashi
Managing Executive Officer
 • Shoichiro Taniguchi
 • Masamitsu Iinuma
 • Koumei Yamaguchi
 • Atsuya Mutou
 • Hitoshi Fujiyama
 • Akihiro Takemura
 • Kenji Horiuchi
 • Fumikazu Tatsumi
Executive Officer
 • Toshinori Hayashi
 • Tomohide Suzuki
 • Naohiro Kuchiki
 • Hirokazu Morita
 • Yasuo Sato
 • Osamu Kimizuka
 • Tomoko Fukuyama
Grand Executive Fellow
 • Akira Shinkai
 • Katsuya Hirai
Senior Executive Fellow
 • Saburou Kato
Executive Fellow
 • Shuuichi Kuwano