Executives

Chairman
 • Tomoki Sato
President
 • Takayuki Kitaoka
Executive Vice President
 • Akira Shinkai
 • Katsuya Hirai
Senior Managing Director
 • Kenzo Makino
 • Yoshiyuki Kishi 
Director
 • Masahiko Adachi
 • Josaku Yanai
Audit & Supervisory Board Member
 • Hidekazu Nozaki
 • Yoshie Otaki
 • Tetsuya Asano
Senior Managing Executive Officer
 • Yukio Nakamori
 • Naoto Imasato
Managing Executive Officer
 • Takumi Azuma
 • Akira Makado
 • Masanobu Sato
 • Shuzo Hikida
 • Takeshi Miyashita
 • Shoichiro Taniguchi
 • Saburou Kato
 • Fumihiko Mayuzumi
 • Tadakazu Izumi
Executive Officer
 • Masahiro Mikami
 • Shinichi Ueda
 • Masamitsu Iinuma
 • Akira Igarashi
 • Koumei Yamaguchi
 • Atsuya Mutou
 • Hitoshi Fujiyama
 • Toshinori Hayashi
 • Akihiro Takemura