Executives

Chairman
 • Katsuki Kanaoka
President
 • Shigeki Kusaka
Representative Executive Vice President
 • Yoshiyuki Suzuki
Executive Vice President
 • Tomoki Sato
Senior Managing Director
 • Katsuya Hirai
Managing Director
 • Tadayasu Ueno
Director
 • Norio Maenishi
 • Josaku Yanai
Corporate Auditor
 • Yoshie Otaki
 • Hidekazu Nozaki
 • Takuho Shimodaira
Senior Managing Executive Officer
 • Sadayuki Ishii
 • Hiroaki Hayashi
 • Yukio Nakamori
Managing Executive Officer
 • Naoto Imasato
 • Hiroshi Sano
 • Akira Shinkai
 • Kenzou Makino
 • Yoshiyuki Kishi
 • Takayuki Kitaoka
Executive Officer
 • Yasuhiro Motoe
 • Takashi Arano
 • Shinichi Ueda
 • Hisatake Jinpachi
 • Makoto Osanai
 • Masahiro Mikami
 • Fumihiko Mayuzumi
 • Masanobu Satou
 • Kazuhiko Katsumi
 • Akira Makado